BULONG 8.8

208

Kích thước:

  • Bulong 8.8 M6: M6x20, M6x25, M6x30…
  • Bulong 8.8 M8: M8x15, M8x20, M8x25, M8x30, M8x35, M8x40, M8x50, M8x60, M8x70
  • Bulong 8.8 M10: M10x20, M10x25, M10x30, M10x35, M10x40, M10x50, M10x60, M10x70, M10x80, M10x90, M10x100
  • Bulong 8.8 M12: M12x20, M12x25, M12x30, M12x35, M12x40, M12x45, M12x50, M12x55, M12x60, M12x65, M12x65, M12x70, M12x75, M12x80, M12x85, M12x90, M12x95, M12x100, M12x105, M12x120

Chứng nhận: CO, CQ, CW, Test lực